Chen Shubao (Chinese: 陈叔宝; 553–604 C.E. ),

 

Top 10 insane emperors in ancient China – China.org.cn: Chen Shubao

Chen Shubao, one of the 'Top 10 insane emperors in ancient China' by China.org.cn.

Chen Shubao 陈后主陈叔宝

Chen Shubao – Wikipedia

陳後主陳叔寶簡介南朝陳最後一位荒唐皇帝| 時光網

张丽华(南朝陈后主的妃子)_百度百科

三個亡國之君其三:陳後主| 歷代皇帝| 歷史故事| 大紀元